Kostoliansky náučný chodník

Lesníctvo

Zastávka je v blízkosti bývalej horárne Remitáž, ktorá slúžilam lesníkom najneskôr od prvej polovice 19. storočia ako hospodárske a do roku 1974 aj ako administratívne sídlo. Horáreň na Remitáži uvádza až druhé vojenské mapovanie v roku 1839. Nepochybne súvisí s lesným hospodárením Forgáčovcov, ktoré siaha do 13. storočia, kedy pod Gýmešom založili gaštanicu (zastávka č. 5).

Zastávka leží na červenej značke Ponitrianskej magistrály (0706), ktorá vedie z Kostolian pod Tribečom cez rekreačné stredisko Remitáž do obce Žirany. Prístup k zastávke opisujeme z Remitáže (zastávka č. 27). Od turistického smerovníka Remitáž, táborisko, 218 m n. m. pri bráne autokempingu pokračujeme juhozápadným smerom okolo plota k okraju lesa, kde značka odbočí vpravo na západ. Štrkom vysypanou cestou v stúpaní prídeme k oploteniu bývalej horárne Remitáž s výhľadmi na hrad Gýmeš a Studený hrad. Z cesty značka odbočí vľavo na juhozápad do lesa.

Čas: 15 min, v opačnom smere 10 min, dĺžka 0,8 km, stredne náročné.

Zastávka č. 31  Lesníctvo
Zastávka č. 31 Lesníctvo /(V. Mařík)
Zástavba s vodným mlynom na mieste horárne Remitáž podľa prvého vojenského mapovania z rokov 1782–1784
Zástavba s vodným mlynom na mieste horárne Remitáž podľa prvého vojenského mapovania z rokov 1782–1784 /(archív Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest)

V priebehu stredoveku sa starali o les prostredníctvom špecializovaných majerov, akým boli napríklad Jedliny v Kostoľanoch pod Tribečom. V Kostoľanoch Forgáčovci vybudovali aj továreň na spracovanie dreva, v ktorej vyrábali parkety.

Prvá motorová píla na polesí Jedliny v roku 1963
Prvá motorová píla na polesí Jedliny v roku 1963 /(podľa BAXA a kol. 2013)
4. Výrez z mapy lesného územia Jelenca, Kostolian a Velčíc s hradom Gýmeš a majerom Jedliny (Fenyves) z roku 1916
4. Výrez z mapy lesného územia Jelenca, Kostolian a Velčíc s hradom Gýmeš a majerom Jedliny (Fenyves) z roku 1916 /(Štátny archív v Nitre)

V súčasnosti je väčšina lesov v okolí náučného chodníka v štátnom vlastníctve. Prevažnú časť lesných pozemkov v obci Žirany vlastní Biskupstvo Nitra a lesy v okrajových častiach pohoria v blízkosti obcí sú vo vlastníctve pozemkových spoločenstiev, urbárov alebo súkromných osôb. Lesnatosť územia (podiel lesov na celkovej výmere územia), ktorým vedie trasa náučného chodníka, dosahuje takmer 56 % z celkovej katastrálnej výmery obcí. Tento pomerne vysoký podiel presahuje lesnatosť Slovenska, ktorá mala v roku 2010 hodnotu približne 41 %. Lesné porasty sa nachádzajú v rozpätí od 180 m n. m. (v južnej časti Jelenca) do 829, 6 m n. m. (Veľký Tribeč). Prirodzene sa tam vyskytuje dubový, bukovo-dubový a dubovo-bukový vegetačný stupeň.

Zalesnené územie Kostolianskeho náučného chodníka s kremencovými hôrkami Ploská, Veľký Lysec, Gýmeš a Studený hrad.
Zalesnené územie Kostolianskeho náučného chodníka s kremencovými hôrkami Ploská, Veľký Lysec, Gýmeš a Studený hrad. /(J. Košťál)
Lesy na Veľkom Tribeči
Lesy na Veľkom Tribeči /(J. Košťál)

Lesné hospodárstvo je v súčasnosti plánované a uskutočňuje sa prostredníctvom Programu starostlivosti o lesy. Dokument určuje, spravidla na 10 rokov dopredu, lesným hospodárom čo, kde, kedy a akým spôsobom robiť tak, aby les vyrovnane a nepretržite plnil svoju funkciu. Hospodárenie s lesmi vychádza z ich kategorizácie. Poznáme lesy hospodárske (hlavnou funkciou je produkcia dreva so súčasným zabezpečením ostatných mimoprodukčných funkcií), ochranné lesy (hlavnou funkciou je ochrana pôdy, patria sem aj vysokohorské lesy a lesy v pásme kosodreviny) a lesy osobitného určenia (napr. prímestské a rekreačné lesy, lesy v chránených územiach alebo lesy určené na výskum a výučbu). Náučnému chodníku a jeho okoliu dominujú práve hospodárske lesy (viac ak 91 %), nasledujú ochranné lesy (8 %) a necelý 1 % podiel majú lesy osobitného určenia.

Pokračovať na:Vápenka v Žiranoch
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis