Kostoliansky náučný chodník

Z dejín obce Ladice

Prvé doklady o osídlení územia obce pochádzajú z mladšej až neskorej doby kamennej (4800–2400/2000 pred n. l.).

Pokračujeme poľnou cestou po zelenej značke (5129), ktorou zídeme na dolný okraj agátového lesa k západnému koncu obce Ladice neďaleko miesta, kde končí miestna asfaltová komunikácia.

Čas: 7 min, v opačnom smere 10 min, dĺžka: 0, 5 km, ľahké.

Dejiny Ladíc do konca 14. storočia

Niekedy okolo roku 800 pred n. l. vzniklo na výbežku pohoria Tribeč hradisko Veľký Lysec ( zastávka č. 18).

Výbežok Tribeča s Veľkým a Malým Lyscom
Výbežok Tribeča s Veľkým a Malým Lyscom /(J. Košťál)

Minca rímskeho cisára Valentiniána III. (425–455) nájdená v Ladiciach zrejme súvisí s Germánmi, ktorí sídlili na pravom brehu potoka Drevenica južne od obce. Na juhovýchodnom okraji Ladíc sa v roku 1958 našlo pohrebisko z 9. a začiatku 10. storočia.

2. Meč typu X z pohrebiska osady strážcov Kostolianskej magistrály v Ladiciach, 9.–10. storočie
2. Meč typu X z pohrebiska osady strážcov Kostolianskej magistrály v Ladiciach, 9.–10. storočie /(podľa BORZOVÁ a kol. 2013)

Prvá písomná správa o Ladiciach je v donácii uhorského kráľa Bela IV. (1235–1270) z roku 1253 na majetok Gýmeš (Jelenec) pre rod Forgáčovcov. Ladice, od najstarších čias rozdelené potokom Drevenica medzi Nitriansku a Tekovskú stolicu, od polovice 13. storočia až do konca feudalizmu patrili Ostrihomskému arcibiskupstvu.

Ladice v 15.–17. storočí

V závere 14. alebo na začiatku 15. storočia bol v Ladiciach postavený Kostol Všetkých svätých a Ladice sa stali sídlom samostatnej farnosti po prvýkrát spomínanej až v roku 1516 v súpise fár Ostrihomskej arcidiecézy.

Kostol Všetkých svätých v Ladiciach
Kostol Všetkých svätých v Ladiciach /(P. Baxa)

V 16. storočí sa stali Ladice súčasťou Turkami okupovaného územia. Turci obec vyplienili v rokoch 1573, 1580 a 1600. V roku 1598 mali Ladice 90 domov (52 na nitrianskej a 38 na tekovskej strane), čím patrili medzi najväčšie sídla v okolí. V Ladiciach existovala dedinská škola už v 17. storočí.

Odtlačok pečate obce Ladice z roku 1744
Odtlačok pečate obce Ladice z roku 1744 / (Štátny archív v Nitre; foto P. Kerestes)

Potok Drevenica umožnil v Ladiciach rozvoj mlynárstva. V 16. storočí existovali v Ladiciach tri mlyny, jeden farský a dva poddanské. Mlynár Ján Molnár z Ladíc inicioval dokonca v roku 1550 obnovenie kolektívnych výsad pre združený cech mlynárov Nitrianskej, Tekovskej a Trenčianskej stolice. V 18. storočí fungovali v Ladiciach štyri mlyny a obec patrila v tomto smere medzi najvýznamnejšie v Hornom Požitaví.

Hospodárske pomery v Ladiciach do konca 19. storočia

Ladice patrili v minulosti medzi chudobné obce. Ladičania mali nedostatok ornej pôdy, lesov a pasienkov, ktoré si museli prenajímať najmä od Forgáčovcov. Možnosť ekonomického prilepšenia videli vo vinohradníctve. V polovici 18. storočia bolo na nitrianskej aj tekovskej strane obce po 10 ha viníc.

Hajloky v ladických vinohradoch v 60. rokoch 20. storočia
Hajloky v ladických vinohradoch v 60. rokoch 20. storočia /(archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky)
6. Vinohrady na tekovskej strane Ladíc koncom 18. storočia. Prvé vojenské mapovanie (1782–1784)
6. Vinohrady na tekovskej strane Ladíc koncom 18. storočia. Prvé vojenské mapovanie (1782–1784) /(archív Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest)

Jedno z najväčších hospodárstiev mala katolícka fara. Ladickému farárovi arcibiskup dovolil držať vlastných poddaných, ktorí sa starali o jeho hospodárstvo a faru, robotovali na farských roliach a vinici. Starú tradíciu má v Ladiciach chov oviec. V 19. storočí mala ladická fara najväčšie stádo v obci – 100 kusov.

V chotári Ladíc smerom k Velčiciam a Sľažanom stál majer Ostrihomského arcibiskupstva Hajnaldep (Hajnalgyep), na ktorom postavili pred rokom 1874 viacero budov. Jeho počiatky sú nejasné. Zanikol po druhej pozemkovej reforme v roku 1947.

Majer Ostrihomského arcibiskupstva Hajnaldep (Hajnalgyep) na výreze z katastrálnej mapy z roku 1892
Majer Ostrihomského arcibiskupstva Hajnaldep (Hajnalgyep) na výreze z katastrálnej mapy z roku 1892 /(Ústredný archív geodézie a kartografie Bratislava)

Národnostné pomery

Pôvodné zmiešané maďarsko-slovenské obyvateľstvo bolo po tureckých nájazdoch v 17. storočí dosídlené maďarským obyvateľstvom z južnejších obcí. Obec je dodnes národnostne zmiešaná. Väčšina obyvateľov vyznáva rímsko-katolícke vierovyznanie (85 %).

Obyvatelia Ladíc vo sviatočnom odeve na kolorovanej fotografii z roku 1931
Obyvatelia Ladíc vo sviatočnom odeve na kolorovanej fotografii z roku 1931 /(podľa BORZOVÁ a kol. 2013)

Židia, ako obyvatelia Ladíc, sú známi až koncom 40. rokov 19. storočia. V obci bývali štyri židovské rodiny, ktoré sa živili menšími živnosťami až do druhej svetovej vojny (1939–1945).

Správy o Rómoch z Ladíc pochádzajú zo začiatku 80. rokov 19. storočia. Bývali približne v strede dediny až do roku 1961. Táto časť obce sa dodnes nazýva Cigánpart.

Ladice v 20. storočí

Ladickí muži sa zúčastnili prvej svetovej vojny (1914–1918) ako vojaci 14. honvédskeho pluku v Nitre na ruskom fronte. V roku 1926 bol založený hasičský zbor a v 30. rokoch zaviedli do obce telefón. V Ladiciach sa v prvej polovici 20. storočia ťažil kameň v kameňolome v polohe Köhegy používaný na rôzne verejné stavby, napríklad pri opravách tzv. vicinálnej cesty z Jelenca cez Ladice do Kostolian pod Tribečom a v rokoch 1940 – 1944 pri stavbe cesty Nitra – Zlaté Moravce.

Zástava Dobrovoľného hasičského zboru v Ladiciach z roku 1933
Zástava Dobrovoľného hasičského zboru v Ladiciach z roku 1933 /(V. Mařík)
Dobrovoľný hasičský zbor v Ladiciach. Vysvätenie zástavy v časti Berek, spolu s jeleneckými, kolíňanskými a žirianskymi požiarnikmi v 30. rokoch 20. storočia
Dobrovoľný hasičský zbor v Ladiciach. Vysvätenie zástavy v časti Berek, spolu s jeleneckými, kolíňanskými a žirianskymi požiarnikmi v 30. rokoch 20. storočia /(archív Obecného úradu v Ladiciach)
Práce v obci v 30. rokoch 20. storočia
Práce v obci v 30. rokoch 20. storočia /(podľa BORZOVÁ a kol. 2013)
Trieda v ladickej škole v roku 1929, pohľad na katedru učiteľa
Trieda v ladickej škole v roku 1929, pohľad na katedru učiteľa /(archív Obecného úradu v Ladiciach)

V roku 1938 bola otvorená na železničnej trati Nitra – Zbehy vedúcej južne od Ladíc namiesto požadovanej nákladnej stanice iba osobná zastávka. V roku 1939 začal v obci svoju prevádzku obecný liehovar.

Viadukt na železničnej trati Zbehy – Zlaté Moravce pri osobnej železničnej zastávke Ladice
Viadukt na železničnej trati Zbehy – Zlaté Moravce pri osobnej železničnej zastávke Ladice /(V. Mařík)
Ladický kremencový lom.
Ladický kremencový lom. /(V. Mařík)

Po skončení druhej svetovej vojny v Ladiciach založili jednotné roľnícke družstvo (rok 1958), ktoré bolo najvýznamnejším hospodárskym podnikom v obci až do roku 1989. Neskôr sa stalo súčasťou JRD Svornosť Neverice. Ladičania dobrovoľnými brigádami postavili viaceré verejné stavby – novú budovu základnej školy so slovenským a maďarským oddelením (rok 1967), Dom smútku (rok 1971), budovu dnešného obecného úradu s poštou a potravinami Jednota (rok 1981).

Obec sa v písomných prameňoch spomína pod rôznymi názvami: v roku 1253 Leduch, v roku 1414 Ledecz, v roku 1426 Ledecz, v roku 1536 Ledech, v roku 1576 Ledecz, v roku 1773 Ladicze, v roku 1808 Lédecz, Ladec, Ladice, v roku 1907–1913 Barslédec a od roku 1939 Ladice.

Pokračovať na:Obec Ladice
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis