Kostoliansky náučný chodník

Lesný hmyz

Les poskytuje vhodné životné podmienky pre veľké množstvo druhov hmyzu. Už čoskoro po vstupe do lesa môžeme vidieť nápadné kôpky ihličia alebo iného prírodného materiálu premiešaného s hrabankou – mraveniská. Najčastejšie je ich pôvodcom mravec hôrny (Formica rufa), zástupca blanokrídlovcov (Hymenoptera).

Zo zastávky č. 2 pokračujeme po červenej značke (0706), ktorá po niekoľkých metroch spoločného súbehu so žltou (8135) odbočí v zákrute lesnej cesty vpravo na sever. Z vodorovne idúcej cesty čoskoro odbočíme vľavo na severozápad, hlbšie do lesa. V miernom stúpaní sa v blízkosti značkovanej trasy objaví časť oplotenia Chráneného areálu Jelenskej gaštanice.

Čas: 25 min., v opačnom smere 20 min., dĺžka: 1,5 km, nenáročné.

Chrobáky

Veľmi početná je fauna chrobákov (Coleoptera), na Slovensku bolo zistených okolo 6 500 druhov. V starých stromoch, najmä v duboch, sa vyvíjajú larvy najväčšieho európskeho chrobáka, roháča veľkého (Lucanus cervus) a zriedkavého fuzáča veľkého (Cerambyx cerdo). V pásme bučín sa vyskytuje aj krásne sfarbený fuzáč alpský (Rosalia alpina). Veľmi početná je bystruška fialová (Carabus violaceus), ktorá je dravá a živí sa iným, zväčša premnoženým hmyzom, patriacim medzi škodce lesa.

Roháč veľký (Lucanus cervus)
Roháč veľký (Lucanus cervus) /(S. Harvančík)
 Fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)
Fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) /(S. Harvančík)
Fuzáč alpský (Rosalia alpina)
Fuzáč alpský (Rosalia alpina) /(L. Kečkéšová)

Dravým spôsobom sa živí aj húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), ktorý vylieza za húsenicami aj na stromy. Spolu s bystruškami je typickým pozemným druhom. Zaujímavým chrobákom je nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis), ktorého samček je typický až 10 mm dlhým rohom na hlave. Je jedným z dvoch zástupcov tropickej podčeľade (Dynastinae) na Slovensku. K nápadným lesným druhom chrobákov patrí aj kovovo lesklý lajniak hladký (Geotrupes vernalis) , zlatoň obyčajný (Cetonia aurata) a zlatoň skvostný (Protaetia aeruginosa). V niektorých rokoch sa početnejšie objavuje aj škodca listnatých stromov chrúst obyčajný (Melolontha melolontha).

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis)
Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) /(S. Harvančík)
 Zlatoň skvostný (Protaetia aeruginosa)
Zlatoň skvostný (Protaetia aeruginosa) /(S. Harvančík)

Motýle

V lesoch, ale i na lesných stráňach, rúbaniskách a lúkach žije pestrá fauna motýľov (Lepidoptera). V máji až v júni poletujú na lesných rúbaniskách pomerne veľké biele motýle s tmavou žilnatinou a dvomi výraznými tmavými škvrnami na krídlach – jasone chochlačkové (Parnassius mnemosyne).

Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)
Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) /(R. Siklienka)

Možno ich nájsť najmä tam, kde v blízkosti rastie chochlačka dutá (Corydalis cava), živná rastlina húseníc. Z veľkého množstva motýľov môžeme spomenúť pestrofarebné babôčky – babôčku pávookú (Inachis io), babôčku admirálsku (Vanessa atalanta), babôčku pŕhľavovú (Aglais urticae), babôčku osikovú (Nymphalis antiopa), babôčku brestovú (Nymphalis polychloros), babôčku zubatokrídlu (Polygonia c-album) a iné. Zároveň možno nájsť aj obidva druhy vidlochvostov – vidlochvosta feniklového (Papilio machaon) a vidlochvosta ovocného (Iphiclides podalirius).

Babôčka admirálska (Vanessa atalanta)
Babôčka admirálska (Vanessa atalanta) /(S. Harvančík)
Babôčka brestová (Nymphalis polychloros)
Babôčka brestová (Nymphalis polychloros) /(S. Harvančík)
Babôčka pŕhľavová (Aglais urticae)
Babôčka pŕhľavová (Aglais urticae) /(S. Harvančík)
Vidlochvost feniklový (Papilio machaon)
Vidlochvost feniklový (Papilio machaon) /(L. Kečkéšová)
Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius)
Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) /(L. Kečkéšová)

Nápadné sú aj perlovce, najhojnejším je perlovec striebropásový (Arginnis paphia). Dúhovec väčší (Apatura iris) žije vo vlhkých listnatých lesoch. V bučinách sa môžeme stretnúť s nápadným okáňom bukovým (Aglia tau).

Vzácne môžeme spozorovať aj najväčšieho európskeho motýľa, okáňa hruškového (Saturnia pyri), ktorý dosahuje v rozpätí krídel až 16 cm. Najčastejšie sa vyskytuje v sadoch a záhradách a na okraji lesa.

Okáň hruškový (Saturnia pyri)
Okáň hruškový (Saturnia pyri) /(S. Harvančík)

Medzi pestré motýle patria aj viaceré druhy žltáčikov, modráčikov a ohniváčikov, spomenúť možno aj mníšku veľkohlavú (Lymantria dispar), ktorá patrí k významným škodcom najmä dubových lesov.

V lesoch sa vyskytuje aj mnoho zástupcov iných systematických skupín hmyzu, napríklad dvojkrídlovce (Diptera), rovnokrídlovce (Orthoptera), vošky (Aphidinea), ucholaky (Dermaptera), bzdochy (Heteroptera) a mnohé iné.

Pokračovať na:Lesnícke značenie
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis